Regulamin serwisu www.blueberryinsole.com

 

 

 1. Postanowienia wstępne
  • Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu Blueberryinsole.co., dostępnego pod adresem internetowym https://www.blueberryinsole.com/, oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym Blueberry Insole Medical, dostępnym pod adresem internetowym https://www.blueberryinsole.com/sklep
  • Serwis prowadzony jest przez Fizjoporadnia sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Piotra Michałowskiego 6/83,  wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000643749, NIP 8862994333,
   REGON 365715012.

 

 

 1. Definicje
  • Administrator – Fizjoporadnia sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Piotra Michałowskiego 6/83,  wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000643749, NIP 8862994333,
   REGON 365715012.
  • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.blueberryinsole.com/, dokonuje sprzedaży Produktów, udostępnia Pliki zawierające materiały do leczenia i profilaktyki schorzeń układu ruchu, a także świadczy inne usługi określone w Regulaminie, w tym możliwość zawarcia Umowy na Konsultacje On-line, oraz Konsultacje Stacjonarne.
  • Konsument– Użytkownik, będący osobą fizyczna zawierająca z Administratorem Umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.
  • Przedsiębiorca – Użytkownik niebędący Konsumentem.
  • Sklep– wyodrębniona część Serwis sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://www.blueberryinsole.com/sklep
  • Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  • Regulamin– regulamin Serwisu Blueberryinsole.com
  • Zamówienie– oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Administratorem.
  • Konto– konto Użytkownika w Serwisie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
  • Formularz rejestracji– formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
  • Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia.
  • Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 

 • Produkt– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma (w tym Plik) lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Administratorem.
 • Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Administratorem za pośrednictwem Serwisu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.
 • Umowa – Umowa Sprzedaży.
 • Urządzenie Elektroniczne – Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik książek elektronicznych).
 • Usługi dodatkowe – usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (tj. posiadających Konto).
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.

 

 1. Kontakt z Serwisem
  • Adres wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora:
   Warszawa ul. Świętokrzyska 35/172
  • Adres e-mail Administratora: biuro@blueberryinsole.com
  • Numer telefonu Administratora: +48 510 971 426
  • Numer rachunku bankowego Administratora
   02 1140 2004 0000 3102 7653 1273
  • Użytkownik może porozumiewać się z Administratorem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w tym punkcie.
  • Użytkownik może porozumieć się telefonicznie z Administratorem w godzinach:
   9 – 15.

 

 1. Wymagania techniczne dla korzystania z Serwisu
  i oferowanych w jego ramach usług

 

  • Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędne są:
 1. Urządzenie Elektroniczne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.
  • Umowa Sprzedaży Pliku może zostać skutecznie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne.
  • Dla plików zapisanych w formatach ePUB, mobi i PDF:
 5. komputer klasy PC:

– minimalne wymagania – zainstalowany system operacyjny Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3, z procesorem Intel® Pentium® 500 MHz, 128 MB pamięci RAM i monitorem o minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli.

– na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu ePub, mobi, PDF, np. Adobe Reader;

 1. komputer klasy MAC

– procesor PowerPC®: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub wyższy z procesorem PowerPC® G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM lub procesor Intel®;

 1. czytnik książek elektronicznych;

tablet lub smartphone z zainstalowanym systemem iOS, Android, Windows 8 (lub wyższy) i aplikacją obsługującą pliki epub, mobi, pdf np.: BlueFire Reader;

 • Dla produktów zapisanych w formacie MP3:

– komputer wyposażony w urządzenia umożliwiające emisję dźwięku za pomocą głośników/słuchawek lub innych podobnych urządzeń, z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytu plików w formacie MP3, np. Winamp, Windows Media Player;

– dowolny czytnik plików muzycznych umożliwiający odtwarzanie plików zapisanych w formacie MP3;

– tablet lub smartphone z zainstalowaną aplikacją umożliwiającą odtwarzanie plików zapisanych w formacie MP3

 • Dla produktów zapisanych w formacie MP4 komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do odtwarzania plików filmowych, np. Windows Media Player, lub dowolne urządzenie przenośne umożliwiające odtwarzanie plików wideo w formacie MP4
 • Przy każdym z Plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku (ePUB, PDF, Mobi, MP3, MP4), objętość Pliku oraz jego format. Przed dokonaniem Zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania sprzętowe określone w pkt. 4.1-4.5 oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na Urządzeniu Elektronicznym.
 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług dodatkowych:

komputer z procesorem – Intel® Pentium® 500 MHz (lub AMD), wyposażony w pamięć operacyjną min. 128 MB, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows® XP lub wyższym, Mac OS X (zaktualizowany system operacyjny z możliwością pobierania i instalowania oprogramowania), zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej oraz sprawne łącze internetowe o minimalnej prędkości 1Mb/s.

 

 1. Zakładanie Konta w Serwisie
  • Aby zarejestrować Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, kraj, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail. Możliwa jest również rejestracja za pomocą serwisu Facebook lub Google.
  • Rejestracja Konta w Serwisie jest darmowa.
  • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt. 3.

 

 1. Zasady korzystania ze Sklepu
  • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Użytkownika na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Użytkownika składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Użytkownik jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

 1. Zasady składania Zamówienia
  • Użytkownik może składać Zamówienia na stronie Serwisu, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia są realizowane w dni robocze, w godzinach
   8-16.
  • W celu złożenia Zamówienia na Produkt należy:
 2. zalogować się do Serwisu.
 3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 4. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
  • W celu złożenia Zamówienia na Konsultacje On-line i Usługi Stacjonarne należy:
 7. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 8. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres email oraz cel konsultacji; niezależnie od powyższego na późniejszym etapie Użytkownik zobowiązany będzie do podania jeszcze innych danych potrzebnych do zrealizowania konsultacji i usług.
 9. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  • Finalizacja Zamówienia wymaga wyboru jednego z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9.
  • Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia Użytkownika, który nie podał wszystkich wymaganych danych, w tym danych wymaganych na podstawie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta w celu prowadzenia dokumentacji medycznej w związku ze świadczeniem zdrowotnym, lub podane dane budzą wątpliwości, co do ich poprawności. Zamówienie, którego nie uda się potwierdzić w ciągu 10 dni od jego złożenia, może nie zostać zrealizowane.
  • Składając zamówienie, Klient:
 10. wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
 11. oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz innym regulaminami dostępnymi na stronie Serwisu, w tym Polityką Prywatności i akceptuje ich postanowienia.
  • Wszystkie ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 1. Oferowane metody dostawy oraz płatności
  • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
   1. przesyłka kurierska.
   2. odbiór osobisty dostępny pod adresem: Warszawa, ul. Świętokrzyska 35, lok. 172 (XX piętro).

Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu terminu: dnia i godziny odbioru przesyłki. W tym celu Klient każdorazowo musi ustalić szczegóły odbioru osobistego poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym.

  • Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   1. płatność przelewem na konto Administratora;

 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta
  • Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Użytkownikowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny.
  • Bieg terminu określonego w pkt. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  • W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Administratorowi jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Administratora określony w pkt. 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu lub załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Administratora niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  • Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do m.in. Umowy:
   1. o dostarczanie treści cyfrowych, w tym Plików, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;
   2. świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od Umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 1. Skutki odstąpienia od Umowy przez Konsumenta
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Administrator zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora.
  • Zwrotu płatności Administratora dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Administratora podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Administratora o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  • W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 

 1. Reklamacja i gwarancja
  • Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w Regulaminie (w tym wad i usterek Plików) w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Administratora.
  • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Użytkownika składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  • Administratora ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  • Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt. 3 Regulaminu.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu zostały określone w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w serwisie i sklepie internetowym Fizjoporadni sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu dostępnej pod adresem https://www.blueberryinsole.com/klauzula-informacyjna-przetwarzania-danych-osobowych/

 

 1. Prawa autorskie i licencja
  • Administrator oświadcza, że wszystkie materiały dostępne w Serwisie, w tym informacje, grafiki, artykuły, zdjęcia, Pliki, są objęte prawną ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • Uzyskanie dostępu do Serwisu w ramach Konta oznacza udzielenie przez Administratora (Licencjodawca) Użytkownikowi (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji, na korzystanie z materiałów zawartych w Serwisie internetowym wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika, a także w przypadkach wyraźnie dozwolonych przez prawo oraz zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
  • Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do danych treści w Serwisie .
  • Licencja nie uprawnia do:
 2. rozpowszechniania informacji pobranych z Serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
 3. udzielania dostępu do Serwisu osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim, poza osobami wyraźnie upoważnionymi przez Użytkownika,
 4. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
 5. przeniesienia praw wynikających z umowy na osobę trzecią.

 

 1. Odpowiedzialność
  • Administrator dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
  • Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu.
  • Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Administratorem.
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Administratora. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@blueberryinsole.com – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
  • O każdej zmianie Administratora poinformuje Użytkownika z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres biuro@blueberryinsole.com. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany.
  • Zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie zmian podlegają zasadom dotychczasowym.
  • Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych w witrynie, w formach zwyczajowo stosowanych w Internecie.
  • W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik jest uprawniony do zwrócenia się do właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem:
 1. a) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Administratorem a Użytkownikiem,
 2. b) o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 • Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution). Platforma dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W przypadku chęci skorzystania z wskazanego sposobu rozpatrzenia sprawy, prosimy o kontakt z Administratorem.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO oraz inne właściwe przepisy prawa.